KLACHTENREGELING MEDIATION

Uiteraard hopen wij dat je tevreden bent over onze dienstverlening. Maar het kan voorkomen dat je het ergens niet mee eens bent. In dat geval horen wij het graag. Klachten worden serieus genomen en er wordt gezamenlijk naar een passende oplossing gezocht.

Het werk van onze mediator valt onder de richtlijnen van het ADR. Heb je een klacht over mediation, dan zijn dit de stappen die je kunt nemen:

Dien een klacht bij de praktijk in.
Laat het zo snel mogelijk weten als je ergens ontevreden over bent. Doe dit schriftelijk, bijvoorbeeld via ons mailadres info@deweerdberghuis.nl

Omschrijf je klacht duidelijk en benoem eventueel de gewenste oplossing. Na het indienen ontvang je een bevestiging. Binnen uiterlijk 2 weken kun je een inhoudelijke reactie verwachten op je klacht. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Klacht over mediation.
Voor een klacht over onze mediation of coaching kun je terecht bij het ADR:  adr-register.com/nl/klachten. Een neutrale klachtbehandelaar neemt je klacht in behandeling en denkt mee over een passende oplossing. Indien nodig wordt er onafhankelijk onderzoek ingesteld, arbitrage ingezet of volgt een zaak onder het tuchtrecht.

Klacht over andere diensten.
Andere diensten dan mediation vallen niet onder dit Register. Heb je een klacht over coaching of gespreksbegeleiding, volg dan onderstaande klachtenprocedure. Heb je geen vertrouwen in de afhandeling van je klacht? Dan zijn er aanvullende mogelijkheden, zoals het inschakelen van een neutrale derde partij.

KLACHTENREGELING COACHING

 1. Een klacht kan zowel schriftelijk als mondeling bij de kindercoach worden ingediend. De klacht kan zowel betrekking hebben op het gedrag en/of uitlatingen van een medewerker en/of op gedrag en/of uitlatingen die gedaan zijn door derden die in opdracht van de kindercoach werkzaamheden ten behoeve van cliënten hebben verricht. De klacht kan worden ingediend door de cliënt dan wel een vertegenwoordiger van de cliënt.
 2. De klager kan zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris (telefoon 06-48445538, e-mail    bemiddeling@quasir.nl,  uitgevoerd door Quasir), teneinde zich gratis te laten adviseren met betrekking tot het indienen van een  klacht en/of bijstaan bij het formuleren van de klacht en/of bijstaan bij het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen. Een klacht wordt zorgvuldig onderzocht en de behandeling van de klacht is gericht op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing.
 3. De klager wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht en ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht, een schriftelijke mededeling van de kindercoach waarin met redenen omkleed is aangegeven welke de beslissing erover en naar aanleiding van de klacht is genomen en binnen welke termijn eventuele besloten maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
 4. Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe, naar het oordeel van de kindercoach noodzaakt, kan de in lid 4 genoemde termijn met maximaal vier weken worden verlengd; de kindercoach doet daarvan, voor het verstrijken van de termijn, schriftelijk mededeling aan de klager en de klachtenfunctionaris.
 5. Indien de klager zich wendt tot de klachtenfunctionaris zonder dat de klacht is geuit bij de kindercoach zal de klager worden terugverwezen naar de kindercoach.

De klachtenfunctionaris kan de klager wel bijstaan of adviseren omtrent het formuleren van een klacht. Nadat de klacht is ingediend zal de klachtenfunctionaris starten met het onderzoeken van de klacht en bemiddelen bij een oplossing (waarbij de klachtenfunctionaris de artikelen 2 en 3 in acht zal nemen).

 • De klachtenfunctionaris neemt contact op met beide partijen en past hoor en wederhoor toe;
 • De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de organisatie van de bemiddeling;
 • Alle informatie die binnen de bemiddeling wordt uitgewisseld blijft vertrouwelijk, tenzij daarover andere afspraken worden gemaakt met de betrokkenen;
 • De klachtenfunctionaris maakt geen inhoudelijk verslag maar wel een verslag over de voortgang van het proces en de gemaakte afspraken;
 • Indien door de bemiddeling een oplossing is bereikt tussen klager en kindercoach, dan wordt deze oplossing schriftelijk vastgelegd in een e-mail van de klachtenfunctionaris en aan beide partijen verzonden, die dit vervolgens dienen te bevestigen;
 • Indien ondanks bemiddeling door de klachtenfunctionaris geen oplossing wordt bereikt tussen klager en kindercoach dan verwijst de klachtenfunctionaris de verdere behandeling van de klacht terug naar de kindercoach die de klachtenprocedure afhandelt met inachtneming van het gestelde in artikelen 4 en 5.
 • Indien bovengenoemde situatie van toepassing is, zal de klachtenfunctionaris klager wijzen op de mogelijkheid om het geschil, na verdere behandeling door de kindercoach, voor te leggen aan de Geschilleninstantie Zorggeschil (uitgevoerd door Stichting Zorggeschil).