1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle voorstellen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de Weerd & Berghuis en haar cliënten.
Deze algemene voorwaarden worden op verzoek verstrekt per e-mail en zijn eveneens terug te vinden
op onze website www.deweerdberghuis.nl

1.2 Waar “jij” of “jullie” staat, wordt bedoeld “de cliënt”, waar “wij” of “we” staat, wordt bedoeld
de Weerd & Berghuis, hierna te noemen dWB.

1.3 Op al onze werkzaamheden uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

1.4 Door het geven van een opdracht aan dWB erken je de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden.

2. Offerte

2.1 Alle voorstellen zijn vrijblijvend, partijen zijn pas gebonden nadat de opdracht schriftelijk of per e-mail is bevestigd, of als er daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

2.2 Indien dWB derden voor cliënten inschakelt, zullen deze kosten door cliënten zelf aan de derde partij worden betaald

2.3 In het geval van onvoorziene kosten zullen deze worden doorbelast aan cliënten. Indien zich vorenstaande voordoet zal dit aan cliënten duidelijk kenbaar worden gemaakt.

2.4 Alle tarieven van dWB zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld

3. Opdracht

3.1 Een opdracht komt tot stand door het ondertekenen van de mediation/coachingsovereenkomst.

3.2 Indien cliënten gedurende het traject wijzigingen willen aanbrengen in de dienstverlening is dat mogelijk wanneer deze wijziging tijdig is aangegeven. Eventuele aanvullende kosten zullen door dWB bij cliënt in rekening worden gebracht.

3.3 Wanneer cliënt de opdracht (om welke reden dan ook) geheel of gedeeltelijk wil annuleren, of in het voorkomende geval dat dWB van (één van) cliënten niet de mogelijkheid krijgt om de opdracht behoorlijk uit te voeren, dient de vergoeding voor de gehele opdracht te worden voldaan. Mocht dWB uit coulance besluiten om (een deel van) de te betalen vergoeding te crediteren dan wordt dit bedrag binnen een redelijke termijn teruggestort.

3.4 De dienstverlening eindigt 2 maanden na inschrijving van de echtscheiding (of beëindiging geregistreerd partnerschap) in de registers van de burgerlijke stand of na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst bij beëindiging samenleving of bij de schriftelijke bevestiging van een tussentijds einde van het traject.

4. Uitvoering

4.1 dWB werkt met door cliënten aangeleverde benodigde gegevens. Cliënt zorgt ervoor dat de aangeleverde gegevens correct en compleet zijn. dWB is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuist verstrekte of onvolledige gegevens.

4.2 De eventuele (financiële) gevolgen van de vertraging of oponthoud zijn niet voor rekening van dWB.
In het geval dat dWB de oorzaak is van vertraging of oponthoud kunnen de gevolgen wel voor rekening zijn van dWB tenzij sprake is van overmacht.

4.3 dWB kan vooraf nooit precies zeggen hoeveel tijd er benodigd is voor het mediation traject van cliënten. Dit hangt in grote mate van de cliënten zelf af. dWB spant zich er voor in om het traject niet langer te laten duren dan nodig is.

4.4 dWB voert haar diensten uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap

5. Aansprakelijkheid

5.1 Als dWB aantoonbaar niet zorgvuldig is geweest en niet alle deskundigheid en vakmanschap heeft ingezet, is zij aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor in het betreffende geval dekking is bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien er voor het betreffende geval geen sprake van dekking door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is dan zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het door cliënten betaalde honorarium. Indien gewenst kan informatie worden verstrekt over die beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

5.2 dWB is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte (bedrijfs)schade of gevolgschade die mocht ontstaan door het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van de opdracht.

5.3 dWB is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor derden en voor de door derden geleverde werkzaamheden of diensten.

5.4 In beginsel worden de kosten voor dienstverlening van dWB door cliënten gedeeld, echter cliënten zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige honorarium.

5.5 Wij verplichten ons om met de door cliënten verstrekte gegevens, documenten etc. vertrouwelijk om te gaan en deze zorgvuldig te bewaren. Voor zover niet door de verzekering gedekt aanvaardt dWB geen aansprakelijkheid voor schade of vernietiging door brand, diefstal, breuk etc. dWB ontvangt bij voorkeur een kopie van originele documenten.

6. Betaling

6.1 Cliënten ontvangen de factuur voor het gehele bedrag na afronding van het (mediation) traject.

6.2 De betalingstermijn van de factuur us 8 dagen na factuurdatum

6.3 Bij het uitblijven van de betaling van de factuur zal deze na herinnering en aanmaning uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Alle kosten die dit met zich meebrengt (tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150) zullen op cliënten worden verhaald

7. Klachten en geschillen

7.1 Het indienen van een klacht dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.

7.2 Cliënten dienen hun medewerking te verlenen aan het onderzoek dat wij doen ter vaststelling van de klacht.

7.3. Wanneer cliënten ontevreden zijn, gaan we hierover in gesprek en brengen waar mogelijk verbetering aan. Indien verbeteren niet mogelijk is zal in onderling overleg een financiële tegemoetkoming worden uitbetaald.

7.4 Een klacht ten aanzien van een deel van de werkzaamheden geeft niet het recht alle uitgevoerde werkzaamheden af te keuren. De betalingsverplichting blijft dan ook onverkort bestaan.

7.5 Mocht dWB de klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen kan er sprake zijn van een geschil. Wanneer er sprake is van een geschil wordt deze voorgelegd aan de overkoepelde organisatie, te weten voor mediation ADR en voor coaching Adiona.

8. Identiteit van de onderneming

De Weerd & Berghuis
Leonard Roggeveenstraat 63
6708 SL Wageningen
KvK nummer
BTW-idnummer


www.deweerdberghuis.nl